Nice - Polska Liga Żużlowa

Dla mediów

Regulamin 


Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Kluby  na mecze o DM I i II ligi żużlowej oraz  inne zawody żużlowe organizowane  sezonie 2018:


1. Akredytacje prasowe  będą udzielane przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego, prawidłowo wypełnionego wniosku.
2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Klubu oraz https://www.pzm.pl/zuzel/regulaminy.
3. Z wnioskiem o udzielnie akredytacji prasowej wystąpić może jedynie  dziennik, czasopismo lub portal internetowy, który jest zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników 
i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego
4. Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.W celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS/CEIDG.
5. Istnieją dwa rodzaje akredytacji: 
a. na cały sezon – na wszystkie mecze  ligowe i towarzyskie drużyny oraz inne zawody żużlowe organizowane przez Klub w danym sezonie.
b. jednorazowe – na jeden, konkretny mecz drużyny w danym 2018
6. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w następujących terminach:
a.  na cały sezon – ramy czasowe są ustalane przez kluby indywidualnie. 
b. jednorazowe – najpóźniej na  72 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu. Wnioski przesłane po tym terminie pozostaną bez rozpoznania. 
7. Wnioski o których mowa w pkt. 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej klubu. 
8. Odbiór akredytacji na cały sezon możliwy jest w terminie do dnia 15 kwietnia danego roku  lub we wcześniejszym terminie w biurze klubu po uprzednim umówieniu terminu w godzinach od 9:00 do 14:30.

9. Odbiór akredytacji jednorazowej możliwy jest  na 30 minut przed meczem, na który została wydana. Możliwy jest wcześniejszy odbiór w biurze klubu po uprzednim umówieniu terminu. 
Biuro Prasowe mieścić się będzie w pawilonie sędziowskim na parterze. 
10. Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji  można dokonać wyłącznie osobiście.
11. Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona 
w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.
12. Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji. Osoba której udzielona ma zostać akredytacja musi być pełnoletnia nieobjęta zakazem stadionowym (art. 41b Kodeksu Karnego). 
13. Akredytacja upoważnia do wstępu na: 
a. lożę prasową 
b. sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej 
c. wstępu na konferencję prasową
d. wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego DM I i II ligi. 
14. Osoba, która otrzymała akredytację zobowiązana jest do używania w sprawozdaniach 
i relacjach z meczów:
a. pełnych nazwa drużyn i ligi wraz z nazwami ich sponsorów tytularnych,
b. aktualnego logotypu ligi 
c. aktualnych herbów i logotypów klubów oraz drużyn obowiązujących w sezonie ligowym;
d) pełnej nazwy rozgrywek ligowych wraz z nazwami sponsorów tytularnych
15. Akredytacja na cały sezon może być cofnięta w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez osobę posiadającą akredytację albo naruszenia przez nią dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej. Informacja o cofnięciu akredytacji zostanie przesłana na adres e-mail wskazany we wniosku akredytacyjnym. 
16. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości  albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej
17. Podczas zawodów na płycie toru może przebywać maksymalnie dwóch fotoreporterów, 
z których jeden może być delegowany przez PZM. 
18. W parku maszyn mogą przebywać w jednym czasie maksymalnie dwie osoby spośród fotoreporterów lub ekipy reporterskiej telewizji klubowej oraz fotoreporter PZM, reporter 
i operator telewizji ligowej delegowani przez PZM. 
19. Dziennikarze i fotoreporterzy posiadający akredytację mogą przebywać w parku maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów;
20. Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy na płycie stadionu i w parku maszyn przebywania spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.
21. Akredytowany fotoreporter ma obowiązek przesłania na adres mailowy klubu będącego gospodarzem zawodów  5 zdjęć z zawodów w terminie  48 godzin po zakończeniu spotkania wraz z oświadczeniem o udzieleniu Klubowi nieodpłatnej na wykorzystanie zdjęć  licencji niewyłącznej na korzystanie z nich jako utworu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na następujących polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 880, ze zm.) w zakresie:
a. utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy projektów, 
w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono fotografie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c.  rozpowszechniania fotografii w sposób inny niż określony w pkt b. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 
d. zamieszczanie fotografii na wszystkich możliwych nośnikach,
e. używanie fotografii w sieci Internet.
W przypadku braku oświadczenia samo nadesłanie zdjęć Klubowi traktuje się jako udzielenie klubowi licencji niewyłącznej w w/w zakresie
22. Zaraz po meczu (ok.15 minut) odbywa się Konferencja prasowa. 
23. Zastrzega się możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu w trakcie trwania sezonu rozgrywkowego .
24. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach  o DM I i DM II ligi.

UWAGA!!! Termin składania akredytacji stałych mija 27 marca o godzinie 17:00 


Wypełnione poprawnie wnioski proszę wysyłać wraz z dołączonym zdjęciem na adres: media@stal.rzeszow.pl .

Osobą koordynującą prace biura jest Pan Marcin Sondej telefon kontaktowy (tel. 605-136 667).
 

 

Pobierz wniosek