Nice - Polska Liga Żużlowa

SDC w Rzeszowie - Informacje o akredytacjach

Poniżej przedstawiamy regulamin akredytacji na finał Speedway Diamond Cup oraz wnioski do pobrania...
grafika helios

Poniżej przedstawiamy regulamin akredytacji na finał Speedway Diamond Cup oraz wnioski do pobrania. 

Ważne: na zawody Finał Speedway Diamond Cup 2018 nie obowiązują akredytacje ligowe z tego sezonu!!!!


Prosimy o wysyłanie wniosków do 12.10.2018 do godziny 12:00  na adres mailowy: biuro@stal.rzeszow.pl


Pobierz Wniosek


Regulamin 


Zasady udzielania akredytacji prasowych przez Klub na zawody Speedway Diamond Cup 2018:


1. Akredytacje prasowe  będą udzielane przez Klub wyłącznie na podstawie pisemnego, prawidłowo wypełnionego wniosku.


2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Klubu.


3. Z wnioskiem o udzielnie akredytacji prasowej wystąpić może jedynie dziennik, czasopismo lub portal internetowy, który jest zarejestrowany w rejestrze sądowym dzienników i czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy właściwy miejscowo ze względu na siedzibę wydawcy, zgodnie z art. 20 ust. 1 prawa prasowego.


4. Wniosek akredytacyjny powinien być podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.W celu weryfikacji przesłanych danych Klub ma prawo zażądać od akredytującej się redakcji przesłania aktualnego dokumentu KRS/CEIDG.


5. Istnieje jeden rodzaj akredytacji: 
a. jednorazowe – na zawody Speedway Diamond Cup 2018


6. Wnioski akredytacyjne przyjmowane są w terminie do 12.10. 2018 do godziny 12:00

7. Wnioski, o których mowa w pkt. 6 należy przesłać pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej klubu: biuro@stal.rzeszow.pl


8. Odbiór akredytacji przy wejściu na Stadion o godz.16:00 w dniu 14 .10.2018

9. Odbiór akredytacji będzie następował po okazaniu ważnej legitymacji prasowej lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Odbioru akredytacji  można dokonać wyłącznie osobiście.


11. Akredytacja nie może być przekazywana osobom trzecim i powinna być umieszczona w widocznym miejscu przez cały czas trwania zawodów.


12. Na każdy mecz może być akredytowany wyłącznie jeden dziennikarz i fotoreporter z danej redakcji. Osoba, której udzielona ma zostać akredytacja musi być pełnoletnia nieobjęta zakazem stadionowym (art. 41b Kodeksu Karnego). 


13. Akredytacja upoważnia do wstępu na: 
a. lożę prasową 
b. sektory dla publiczności w celu wykonywania pracy dziennikarskiej 
c. wstępu na konferencję prasową
d. wstępu do parku maszyn w oparciu o zasady Regulaminu Organizacyjnego. 


14. Osoba, która otrzymała akredytację zobowiązana jest do używania w sprawozdaniach i relacjach z meczów:
a. aktualnego logotypu SDC 2018


15. Klub zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn. Przyczyną odmowy mogą być m.in. naruszenia przez osobę posiadającą akredytację postanowień niniejszego regulaminu w przeszłości  albo naruszenia dobrych obyczajów podczas pracy dziennikarskiej


16. Dziennikarze i fotoreporterzy posiadający akredytację mogą przebywać w parku maszyn w czasie określonym przez kierownika zawodów, nie dłużej jednak niż do 60 minut przed planową godziną rozpoczęcia zawodów;


17. Akredytowanym fotoreporterom i dziennikarzom zabrania się podczas wykonywania pracy na płycie stadionu i w parku maszyn przebywania spożywania napojów alkoholowych oraz palenia papierosów.


18. Otrzymujący akredytację zobowiązuje się przestrzegać norm bezpieczeństwa i stosować się do postanowień regulaminów obowiązujących w rozgrywkach.

UWAGA!!! Termin składania akredytacji : 12.10. 2018 do godziny 12:00


Wypełnione poprawnie wnioski proszę wysyłać wraz z dołączonym zdjęciem na adres: biuro@stal.rzeszow.pl .

Ostatnio dodane

Koniec ze staniem w kolejce

Kup bilet on-line!

Klub w social media