Regulamin Sklepu

Regulamin sklepu obowiązujący od 30 listopada 2017

Sklep internetowy Speedway Stal Rzeszów, działający pod adresem www.stal.rzeszow.pl/sklep prowadzony jest przez Speedway Stal Rzeszów S.A., ul Hetmańska 69 w Rzeszowie. zarejestrowany pod numerem NIP: 813 34 82 083, Regon: 180176713, KRS: 0000269882.

Definicje stosowane w Regulaminie:

Sklep Internetowy – sklep działający pod adresem www.stal.rzeszow.pl/sklep, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Kurier – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Kupującego towarów z Magazynu na adres podany przez Kupującego.

Magazyn – miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Kupujących.

I. Oferta

1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach www.stal.rzeszow.pl/sklep, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowy są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Produkty oferowane w sklepie nie są przeznaczone do użytku komercyjnego (nabywca będący przedsiębiorcą w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego), chyba że opis produktu w Sklepie Internetowym www.stal.rzeszow.pl/sklep stanowi inaczej.

II. Przyjmowanie zamówień

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

2. Kupujący może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.stal.rzeszow.pl/sklep.

3. Kupujący składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.

4. W zamówieniu Kupujący wskazuje:

– zamawiane towary

– sposób dostawy i sposób płatności

– adres dostawy.

5. Kupujący może wprowadzać zmiany w zamówieniu, w tym anulować zamówienie, do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania).

6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego:

– poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript

– rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli lub wyższa

– włączona obsługa plików Cookies i języka JavaScript

– aktywne konto e-mail

III. Realizacja zamówienia

1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Wysyłka realizowana jest w terminie 1- 7 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie Sklepu Internetowego.

2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.

3. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.

4. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu, a w przypadku płatności ratalnej – o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

5. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Kupującego, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia.

6. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.

7. Jeśli w Magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Kupującego i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym (wiadomość na adres e-mail podany przez Kupującego lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.

IV. Dostępność towarów

1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.

2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.

3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.

V. Formy płatności

1. Zapłaty za towary można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący płatność.

2. Zapłaty za towary można również dokonać osobiście (gotówką) w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.

VI. Dowód zakupu

1. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

2. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa Sklepu Internetowego do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

3. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sklep Internetowy rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

5. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

6. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: Speedway Stal Rzeszów S.A., ul. Hetmańskiej 69, 35-078 Rzeszów lub elektronicznie na adres mailowy sklepu. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji Sklep Internetowy traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

VII. Ceny

1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.

3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowyn w zakładce „Koszty wysyłki”, które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.

4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.

5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

VIII. Koszt dostawy

1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny sposób dostawy.

2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.

3. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IX. Odbiór przesyłek

1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).

2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.

X. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Rezygnacji można dokonać z całości lub części zamówionych towarów.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep Internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną), przesłanego na adres sklepu.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby  Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep Internetowy zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, oprócz kosztów dostarczenia rzeczy, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep internetowy został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Sklep Internetowy dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia

– w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

– w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

– w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. Towar powinien być zwrócony w niezmienionym stanie (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu) wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami wydanymi przy jego sprzedaży.

XI. Dane osobowe

1. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

2. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe podane w formularzu dla zamawiającego są zbierane w celu:

– realizacji złożonego w Sklepie Internetowym zamówienia

– za zgodą Kupującego – w celu informowania drogą elektroniczną o ofertach handlowych, nowościach czy promocjach sklepu

– Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

– Kupujący mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

– Administratorem zbioru danych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)), w którym przetwarzane są dane osobowe Kupującego jest Speedway Stal Rzeszów S.A. ul. Hetmańska 69, 35- 078 Rzeszów.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Speedway Stal Rzeszów S.A. w ramach www.stal.rzeszow.pl/sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne.

4. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.

5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

Zobacz wyniki